MULTIPLEX Men.

SARS-CoV-2, FLU & RSV detection kits

BK + JC Virus

SARS-CoV-2, FLU & RSV detection kits

H. influenzae, N. meningitidis & S. pneumoniae

SARS-CoV-2, FLU & RSV detection kits

Herpes virus 1, Herpes virus 2 & Varicella Zoster Virus

SARS-CoV-2, FLU & RSV detection kits

Human Herpes Virus 6, 7 & 8

SARS-CoV-2, FLU & RSV detection kits

S. agalactiae, L. monocytogenes & E. coli